Річна фінансова звітність 2013р

Річна фінансова звітність

Титульний аркуш

Скачать (PDF, 90KB)

Зміст

Скачать (PDF, 80KB)

Основні відомості про емітента

Скачать (PDF, 78KB)

Інформація про одержані ліцензії дозволи на окремі види діяльності

Скачать (PDF, 94KB)

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

Скачать (PDF, 83KB)

Інформація про засновників та або учасників емітента та кількість і вартість акцій розміру часток паїв

Скачать (PDF, 79KB)

Інформація про посадових осіб емітента.

Скачать (PDF, 90KB)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Скачать (PDF, 119KB)

Інформація про осіб що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Скачать (PDF, 89KB)

Інформація про загальні збори акціонерів

Скачать (PDF, 90KB)

Інформація про дивіденди

Скачать (PDF, 77KB)

Інформація про осіб послугами яких користується емітент

Скачать (PDF, 106KB)

Інформація про випуски акцій

Скачать (PDF, 82KB)

Опис бізнесу

Скачать (PDF, 128KB)

Інформація про основні засоби емітента

Скачать (PDF, 87KB)

Інформація щодо вартості чистих активів

Скачать (PDF, 77KB)

Інформація про зобовязання емітента

Скачать (PDF, 79KB)

Інформація про майновий стан та фінансово господарську діяльність емітента

Скачать (PDF, 76KB)

Інформація про стан корпоративного управління.Загальні збори акціонерів

Скачать (PDF, 87KB)

Інформація про стан корпоративного управління. Органи управління

Скачать (PDF, 103KB)

Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Скачать (PDF, 87KB)

Баланс Звіт про фінансовий стан

Скачать (PDF, 170KB)

Звіт про фінансові результати. Звіт про сукупний дохід

Скачать (PDF, 134KB)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Скачать (PDF, 96KB)

Звіт про власний капітал

Скачать (PDF, 95KB)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

Скачать (PDF, 171KB)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Скачать (PDF, 136KB)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Скачать (PDF, 96KB)

Консолідований звіт про власний капітал

Скачать (PDF, 97KB)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Скачать (PDF, 168KB)

Текст аудиторського висновку (звіту)

Скачать (PDF, 104KB)

Відповідей поки що немає

Залишити відповідь